19 Ιούλ, 2024

Αναζητηση

Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.055 seconds, 4.94 MB
Application afterRoute: 0.068 seconds, 6.22 MB
Application afterDispatch: 0.370 seconds, 10.99 MB
Application afterRender: 0.476 seconds, 16.91 MB

Χρήση Μνήμης

17860256

14 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM jval_session
    WHERE session_id = '7nvf3kqke1n43jta26299fmpe5'
 2. DELETE
    FROM jval_session
    WHERE ( TIME < '1721412323' )
 3. SELECT *
    FROM jval_session
    WHERE session_id = '7nvf3kqke1n43jta26299fmpe5'
 4. INSERT INTO `jval_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7nvf3kqke1n43jta26299fmpe5','1721413223','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jval_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jval_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `jval_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jval_menu AS m
    LEFT JOIN jval_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT *
    FROM jval_rokcandy
    WHERE published=1
 10. SELECT template
    FROM jval_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jval_categories AS c
    INNER JOIN jval_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 50
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jval_content AS a
    LEFT JOIN jval_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jval_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jval_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 50
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-07-19 18:20:23' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-07-19 18:20:23' )
    ORDER BY cc.ordering,  a.ordering,  a.created DESC
    LIMIT 0, 198
 13. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jval_content AS a
    LEFT JOIN jval_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jval_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jval_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 50
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-07-19 18:20:23' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-07-19 18:20:23' )
    ORDER BY cc.ordering,  a.ordering,  a.created DESC
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jval_modules AS m
    LEFT JOIN jval_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα